Ефективна Комуникация и Работа в екип

Обучението е предназначено за екипи от служители, в чиято ежедневна работа се налага да комуникират активно по между си и с клиенти. Обучението се състои от теоретична и практическа част, което дава възможност на участниците да приложат наученото по време на обучението. На участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Основна програма   

Модул 1
Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Активно слушане.

Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация, език на тялото.

Включени са упражнение за комуникация, примери за недоразумения, методи за “калибриране” на човешки възприятия с цел постигане на по-добро разбиране за отсрещната страна.

Модул 2
Роли и връзки в екипа – формални и неформални. Екипна ефективност. Мотивация. Доверие. Структура и цели на организацията. Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията.

Включени са упражнение за доверие, екипна ефективност, упражнение за полагане на цели, тестове за екипна ефективност.

Модул 3
Видове конфликти. Конструктивни решения. Роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза.

Правила за водене на разговори. Подготвяне и развиване на стратегията. Събиране на информация и техники на задаване на въпроси. Харвардска концепция.

Модул 4
Защо се провалят екипи? Типични грешки в екипа. Типични грешки в управлението. Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой. Упражнение “Manager game”.

 

Всички теми

2011-2021 © Sales-Experts.eu